MENU

Inne wydawnictwa książkowe MBPR

 


Informacja i komunikacja społeczna w polityce łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania portów lotniczych

Publikacja wydana w ramach projektu Qlair ma na celu wstępną analizę zagadnienia, w jaki sposób zarządcy wybranych portów lotniczych i społeczności mieszkające w ich otoczeniu rozwiązują problem przepływu informacji związanej z jakością środowiska, hałasem lotniczym i zanieczyszczeniami powietrza. Qlair (Quality of Life in Airport Regions – Jakość życia w regionach lotniskowych) to projekt zainicjowany przez dziewięć regionów Unii Europejskiej, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Regionów Lotniskowych (Airport Regions Conference – ARC), którego celem jest ustalenie europejskich standardów postępowania wobec zróżnicowanych społecznych kosztów funkcjonowania i rozwoju portów lotniczych. W październiku 2008 roku, pod patronatem QLAIR, zainicjowano badania, które dotyczą: informacji i komunikacji społecznej, hałasu naziemnego lotniska w polityce ograniczania uciążliwości, wpływu zarządzania ruchem lotniczym na planowanie przestrzenne oraz innowacyjnego podejścia do rekompensat. Badania te były realizowane do grudnia 2009 roku, a wyniki ich są publikowane są w Polsce przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie od września 2011 roku.

opracowanie do pobrania:


Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza jest zbiorem map opracowanych na podstawie załącznika kartograficznego do Raportu Syntetycznego i Raportów Modułowych z badania pn. Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza wykonanego w ramach projektu systemowego Trendy Rozwojowe Mazowsza realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL (Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4. Przewidywanie zmiany gospodarczej). Badania zostały wykonane w latach 2010-2011 przez zespół autorski Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
Na poszczególnych mapach zaprezentowano różnorodny wachlarz problemów związanych z najważniejszymi aspektami rozwoju społecznego i demograficznego. Opracowując mapy wykorzystano zarówno ogólnodostępne źródła danych (GUS), jak i specjalnie opracowywane dla projektu dane oraz informacje pozyskane w ramach projektu z alternatywnych źródeł.
Opracowanie zawiera 50 arkuszy, na których umieszczono łącznie 149 map, z których 25 wyrysowano w skali w skalach 1:1 000 000, 108 – w skali 1:2 000 000 i 16 – w skali 1:2 500 000.
 


Programy rekompensat w polityce łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania portów lotniczych
Publikacja wydana w ramach projektu Qulair jest rezultatem współpracy regionów europejskich w ramach II fazy projektu. W 2007 roku dziewięć regionów europejskich, w tym Mazowsze, posiadających w swoich granicach duże porty lotnicze, wobec występowania negatywnych skutków funkcjonowania tych portów, podjęło się zadania mającego na celu nawiązanie wzajemnej współpracy i stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń w poszukiwaniu nowych rozwiązań poprawiających jakość życia wokół międzynarodowych lotnisk. Inicjatorem projektu QLAIR – Quality of Life in Airport Regions (Jakość życia w regionach lotniskowych) było międzynarodowe zrzeszenie Airport Regions Conference, do którego Samorząd Województwa Mazowieckiego przystąpił na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 2008 roku.
 

opracowanie do pobrania:

 


Hałas naziemny w polityce łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania portów lotniczych
Publikacja wydana w ramach projektu QLAIR - Quality of Life in Airport Regions, który został zainicjowany przez dziewięć miast i regionów zrzeszonych w międzynarodowej organizacji Airport Regions Conference. Województwo mazowieckie przystąpiło do projektu na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 19 sierpnia 2008 roku. Partnerzy projektu podejmując wzajemną współpracę, dążą do stworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń w poszukiwaniu nowych rozwiązań poprawiających jakość życia wokół międzynarodowych lotnisk. W części poświęconej hałasowi naziemnemu pierwszym krokiem było wspólne zastanowienie się nad problemem i zrozumienie pojęcia hałasu naziemnego, a także wskazanie rozwiązań zmierzających do ograniczenia uciążliwości z nim związanych.
W dokumencie zawarte są rozwiązania i przykłady łagodzenia skutków hałasu naziemnego na lotniskach międzynarodowych. Na początku zawarty jest krótki opis projektu, jego celów i rezultatów, a następnie próba dojścia do właściwego, jednakowego zrozumienia kluczowych zagadnień związanych z hałasem naziemnym. Obszerna cześć raportu poświęcona jest na omówienie sytuacji w poszczególnych regionach lotniskowych, a na zakończenie wskazane są minimalne wymagania dla dalszych analiz. 

opracowanie do pobrania:
  


Publikacja Problemy planowania w obszarach metropolitalnych powstała na podbudowie referatów wygłoszonych podczas konferencji Obszar Metropolitalny Warszawy zorganizowa-nej przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Celem publikacji jest prezentacja przygotowywanych od 2004 roku materiałów do planu zagospodarowania prze-strzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy i skonfrontowania ich z planami sporządzanymi w innych metropoliach europejskich. Plany te skonfrontowano również w kontekście znaczenia planów metropolitalnych dla rozwoju regionalnego i ich pozycji w systemie plano-wania.

opracowanie do pobrania:

 


Publikacja Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy została wydana listopadzie 2010 roku. W skład projektowanego Obszaru Metropolitalnego Warszawy wchodzą 72 gminy z powiatów: grodziskiego, grójeckiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, wyszkowskiego i żyrardowskiego oraz m. st. Warszawa. Całkowity obszar powierzchni objętej badaniami wynosi 6 205 km2 i jest zamieszkany przez 2 943,6 tys. mieszkańców. W opracowaniu uwzględniono dane zebrane podczas badań statystyki publicznej oraz z prac prowadzonych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego i Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego.

 

opracowanie do pobrania:


 

Publikacja powstała w efekcie realizacji projektu Planowanie regionalne w krajach europejskich – wymiana doświadczeń kluczem do podniesienia jakości kadr, w ramach Programu Leonardo da Vinci – Lifelong Learning Programme 2007-2013. Projekt obejmował wizyty stażowe pracowników Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w dwóch, wybranych regionach europejskich – Katalonii i Brandenburgii. Miejscem stażu były instytucje planistyczne, tj.: Ministerstwo Planowania Miast i Wsi oraz Prac Społecznych w Barcelonie oraz i Biuro Planowania Regionalnego Havelland-Fläming w Teltow. Dzięki projektowi uczestnicy staży poza bagażem doświadczeń kulturowych i praktycznych umiejętności nabytych w środowisku pracy, pozyskali wiedzę, której kwintesencję stanowi opublikowany raport. Informacje w nim zawarte mają unikalny charakter, zostały zebrane w czasie licznych spotkań, organizowanych przez regiony partnerskie, które udostępniły stażystom materiały do prowadzonych analiz. Raport obejmuje zróżnicowany wachlarz zagadnień z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego. Tematyka opracowań ściśle wiąże się z profilem pracy stażystów. Studium przypadku stanowi każde z siedmiu opracowań przygotowanych przez stażystów, w formie podsumowania pobytów stażowych. Analizie poddano następujące zagadnienia: Zarządzanie w obszarze metropolitalnym Barcelony, Zarządzanie zielonymi strukturami w obszarze metropolitalnym Barcelony, Kształtowanie przestrzeni publicznych – niemieckie doświadczenia rewitalizacji miast, Współpraca międzynarodowa w zakresie planowania przestrzennego i regionalnego na przykładzie Zarządu Planowania Regionalnego Havelland-Fläming w Niemczech, Partycypacja społeczna w planowaniu na różnych poziomach – regionalnym i lokalnym – przykład Katalonii, System transportowy Brandenburgii, Ochrona środowiska a oferta turystyczna regionu na przykładzie Brandenburgii.

 

opracowanie do pobrania:


 

W ramach trójstronnego porozumienia o współpracy pomiędzy Mazowszem, Regionem Île-de-France i Krajem Związkowym Brandenburgia w dniach 13-14 października 2008 roku w Pałacu w Genshagen w Niemczech odbyła się konferencja „Aeropolis: Skutki przestrzenne funkcjonowania lotnisk oraz zarządzanie nimi na przykładzie Województwa Mazowieckiego, Brandenburgii oraz regionu Ile-de-France”. Współorganizatorem konferencji było Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Konferencja poświęcona była wymianie doświadczeń trzech regionów partnerskich w zakresie zarządzania negatywnymi i pozytywnymi skutkami funkcjonowania lotnisk. Omawiana była rola portów lotniczych jako motorów rozwoju regionalnego oraz ich dostępność, ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego. Dużo czasu zostało ponadto poświęcone dyskusji nad procesem mediacji dotyczącym rozbudowy portów lotniczych m.in. w Wiedniu. Wszystkie wystąpienia konferencyjne zostały opublikowane w kwietniu 2010 roku w językach; polskim, francuskimi niemieckim.

 

opracowanie w języku polskim do pobrania:
opracowanie w języku francuskim do pobrania:
opracowanie w języku niemieckim do pobrania:



Publikacja zawiera materiały przygotowane na konferencję „Tendencje i kierunki rozwoju subregionu siedleckiego", która odbyła się w dniu 30 maja 2007 roku w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka" w Chlewiskach. Celem konferencji było pogłębienie rozpoznania tendencji rozwoju subregionu siedleckiego w kontekście ustaleń Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. W głównym referacie scharakteryzowano poziom rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru według najnowszych danych statystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki zjawisk w latach 1999-2005. W kolejnym wystąpieniu przedstawiono aktualny stan pokrycia terenu subregionu studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz podano liczbę i strukturę decyzji urbanistycznych wydanych w ostatnich trzech latach. W kolejnym referacie zostało omówione zaopatrzenie województwa mazowieckiego w energię i paliwa gazowe w świetle polityki energetycznej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu siedleckiego. Osiągnięcia i zamierzenia rozwojowe swoich miast przedstawili Prezydent miasta Siedlce oraz Burmistrzowie miast: Węgrów i Kosów Lacki. O osiągnięciach i zamierzeniach rozwojowych Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach mówili przedstawiciele tych Uczelni. Konferencja wpisuje się w nurt prac prowadzonych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego, których wspólnym mianownikiem jest tworzenie merytorycznych podstaw do optymalnego sterowania rozwojem województwa.

opracowanie do pobrania:



Publikacja Inicjatywa Młodych Planistów jest pokłosiem obrad, które odbyły się w dniach 20-21 września 2007 roku w Białobrzegach. W konferencji wzięli udział młodzi przedstawiciele służb planistycznych z 13 województw, którzy prezentowali w trzech sesjach: stan prac nad aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego województw, zaawansowanie prac i problemy związane ze sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego obszarów metropolitalnych oraz udział i doświadczenie młodych pracowników Biur i Departamentów we współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

opracowanie do pobrania:


 

Obszar Metropolitalny Warszawy

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie przygotowało publikację pt. „Obszar Metropolitalny Warszawy”, która została wydana we wrześniu br. W opracowaniu przedstawiono w formie map, wykresów i tabel dane statystyczne za 2006 rok dla tego obszaru. W skład projektowanego Obszaru Metropolitalnego Warszawy wchodzą 72 gminy z powiatów: grodziskiego, grójeckiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, wyszkowskiego i żyrardowskiego oraz m. st. Warszawa. Całkowity obszar powierzchni objętej badaniami wynosi 6 205 km2 i jest zamieszkany przez 2 943,6 tys. mieszkańców. W opracowaniu uwzględniono dane zebrane podczas badań statystyki publicznej oraz z prac prowadzonych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego i Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego.


 

Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego

W dniu 16 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął informację o zakończeniu projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza" wraz z treścią dokumentu "Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego".
Celem opracowania jest przedstawienie Samorządowi Województwa Mazowieckiego propozycji działań na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego, które są odpowiedzią na wyzwania rozwojowe zidentyfikowane podczas realizacji projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. Jest to zbiór uzasadnionych wynikami badań propozycji kierunków działań, koncepcji rozwojowych bądź konkretnych przedsięwzięć, które mogą zostać wykorzystane jako rekomendowana podstawa do podejmowania decyzji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Rekomendacje powstały na podstawie wyników badań zaprojektowanych i realizowanych w gronie ekspertów z wiodących instytucji naukowo badawczych Mazowsza, we współpracy ze specjalistami z dziedziny planowania i zarządzania rozwojem w skali regionalnej i lokalnej. Zawierają one wnioski, oceny, doświadczenia i opinie zarówno teoretyków, jak i praktyków.

 

opracowanie do pobrania:
LICZNIK POBRAŃ:7669

© 1999 - 2024 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl