MENU

Czwarte posiedzenie MFT

 

 

 

IV posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego


Wymiana wiedzy i doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju regionu to jedno z wielu zadań Mazowieckiego Forum Terytorialnego (MFT), które zebrało się po raz czwarty 29 września 2014 r.


Podczas czwartego posiedzenia członkowie MFT dyskutowali nad opracowywaną wspólnie z województwem łódzkim Koncepcją „Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030 (SRMPC)”.  Potrzeba przygotowania SRMPC wynika z porozumienia władz województw łódzkiego i mazowieckiego o współpracy międzyregionalnej z 2012 r., koncentrującej się na wykorzystaniu synergicznych potencjałów rozwojowych obu regionów dla wzmocnienia ich pozycji konkurencyjnej w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Celem opracowania koncepcji SRMPC jest przygotowanie podstaw racjonalnego działania władz publicznych szczebla krajowego i regionalnego w zakresie prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczo-przestrzennego z wykorzystaniem unikatowych i uzupełniających się potencjałów województwa łódzkiego i mazowieckiego oraz budowania na nich przewag konkurencyjnych na arenie międzynarodowej. Wizja rozwoju Makroregionu Polski Centralnej przewiduje, iż będzie to obszar dostępny, zintegrowany i konkurencyjny w skali międzynarodowej, stanowiący przestrzeń przyjazną generowaniu oraz transferowi wiedzy i innowacji, tworzoną przez kreatywne społeczeństwo.
 

W efekcie przeprowadzonej dyskusji i zgłoszeniu uwag do zapisów dokumentu Forum podjęło uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu Koncepcji… i skierowaniu jej do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Uzgodniony w tej formie dokument zostanie przekazany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, gdzie będzie stanowił podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030.
 

Drugą część spotkania poświęcono Końcowym rekomendacjom projektu Trendy rozwojowe Mazowsza, dotyczącym działań na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i inkluzyjnego rozwoju województwa mazowieckiego. Podstawą sformułowania listy rekomendacji były wyniki serii badań naukowych przeprowadzonych w ramach projektu oraz opracowana na ich podstawie Diagnoza (http://www.trendyrozwojowemazowsza.pl/informacje/trendy-rozwojowe-mazowsza-diagnoza). W omawianych propozycjach rekomendacji uwzględniono zagadnienia kluczowe z punktu widzenia przyszłego rozwoju regionu, które mają bezpośredni związek z realizacją celów unijnej polityki spójności w latach 2014-2020. Kolejnym etapem prac nad listą rekomendacji będzie uwzględnienie uwag zgłoszonych przez członków Mazowieckiego Forum Terytorialnego oraz skierowanie tej listy pod dyskusję Rady Naukowej projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. W efekcie tych prac powstanie ostateczny zbiór rekomendacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 

Ponadto podczas posiedzenia podjęto uchwałę o powołaniu Wicemarszałka Pana Leszka Ruszczyka na stanowisko Wiceprzewodniczącego Mazowieckiego Forum Terytorialnego. Zastąpi on na tym stanowisku Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego. Członkowie Forum zapoznali się również z wynikami badania Rola Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w opinii interesariuszy, przeprowadzonego w formie wywiadów indywidualnych z członkami Forum.
 

MFT, gromadzące reprezentantów różnych dziedzin, umożliwia dyskusję strategiczną nad rozwojem województwa mazowieckiego i pełni rolę forum wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji pomiędzy siecią partnerów wchodzących w skład zespołu. Spotkaniu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pan Wiesław Raboszuk.
 Mazowieckie Forum Terytorialne powołano 2 kwietnia 2013 roku jako organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawach planowania i monitorowania rozwoju regionu. MFT jest elementem kształtującego się systemu monitorowania i ewaluacji polityki rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z „Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”. Zakłada ona powołanie przez samorządy województw regionalnych obserwatoriów terytorialnych do realizacji zadań z zakresu monitorowania procesów rozwojowych i efektów polityki rozwoju w układach przestrzennych. Pracom obserwatorium towarzyszy dyskusja prowadzona w ramach Regionalnych Forów Terytorialnych.
 


PREZENTACJE

 

MFT_prezentacja
MFT_rekomendacje_TRM
Prezentacja Strategia_MPC

 

 

 

 


 

© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl