MENU

Radom

ODDZIAŁ TERENOWY MBPR W RADOMIU
ul. Mokra 2
26-600 Radom
 tel. +48 48 362 56 93
e-mail:radomarchiwum.mbpr.pl

 
 

Oddział zajmuje III piętro w Oddziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy

ODDZIAŁ TERENOWY W RADOMIU

 

Do głównych działań Oddziału Terenowego MBPR w Radomiu (OT Radom) należy przygotowywanie opracowań, analiz, studiów, raportów, projektów z dziedziny transportu oraz rynku pracy i demografii.

Do właściwości Oddziału należy także:

 • opracowywanie opinii do wniosków zarządców dróg o wydanie „decyzji o ustalenie lokalizacji drogi” w trybie spec ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania
  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • wydawanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie zadań samorządu województwa oraz w zakresie ochrony samorządowych obiektów infrastruktury;
 • przygotowanie opinii w sprawie wyznaczania granic specjalnych stref ekonomicznych.

Ponadto w Oddziale wykonywane są analizy, studia oraz zadania związane z planowaniem miejscowym takie jak:

 • opracowywanie uwag i wniosków, uzgadnianie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planów oraz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • opracowywanie opinii do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych
  i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Pracownicy OT Radom są również zaangażowani w prace Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego.

Obszar działania OT Radom obejmuje tereny powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego
i miasta Radom.

W ostatnim czasie OT Radom zrealizował m.in. następujące opracowania:

 • Program rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego
  w województwie mazowieckim

Celem opracowania było rozwinięcie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2020. Punktem wyjścia była analiza sieci osadniczej województwa z odniesieniem do kraju. W jej wyniku wyznaczono główne węzły i korytarze transportowe oraz obszary obsługi aglomeracyjnej. Następnie wykonano ocenę wyposażenia w infrastrukturę powyższych korytarzy i węzłów wraz z analizą obsługi i dostępności węzłów. Zasadniczą częścią opracowania była konstrukcja przyszłej oferty przewozowej na poziomie regionalnymi aglomeracyjnym. Sieć połączeń i częstotliwość obsługi zoptymalizowano w modelu zintegrowanego cyklicznego rozkładu jazdy. Na podstawie koncepcji oferty przewozowej określono potrzeby infrastrukturalne i taborowe. Ważną częścią Programu były postulaty co do możliwości uzupełnienia sieci kolejowej o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Przedstawiono koncepcje wykorzystania kolei i miejskich systemów transportu szynowego do obsługi największych aglomeracji. Sformułowano postulaty co do organizacji związków transportowych w aglomeracjach. Ostatnim etapem prac nad Programem była analiza finansowa i ocena oddziaływania na środowisko.

 

 • Program rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim

Celem opracowania było rozwinięcie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2020. Punktem wyjścia była analiza sieci lotnisk i lądowisk wraz z oceną dostępności działających i planowanych portów lotniczych. Sporządzono prognozę popytu na przewozy lotnicze z uwzględnieniem czynników społeczno-gospodarczych oraz konkurencji portów lotniczych w otoczeniu. Wskazano cele rozwojowe i kierunki działań dla rozwoju transportu lotniczego w województwie. Ostatnim etapem prac nad Programem była analiza finansowa i ocena oddziaływania na środowisko.

 • Koncepcja obsługi komunikacyjnej aglomeracji Radomia

Celem opracowania było stworzenie całościowej koncepcji obsługi transportem publicznym miejskiego obszaru funkcjonalnego Radomia, rozumianego jako obszar codziennych swobodnych kontaktów z miastem centralnym. Koncepcja obejmuje połączenia o charakterze aglomeracyjnym, to jest służące do dojazdu do ośrodka regionalnego i ośrodków wyróżnionych jako lokalne. Dwie zasadnicze części opracowania to: rozpoznanie stanu obecnego oraz koncepcja obsługi. Rozpoznanie dotyczyło sieci osadniczej oraz obecnej obsługi komunikacyjnej obszaru. Dopełnieniem rozpoznania obecnego stanu transportu publicznego był opis węzłów komunikacyjnych. Koncepcja zakłada wprowadzenie cyklicznego rozkładu jazdy: kursy w poszczególnych relacjach powtarzają się w cyklu godzinnym bądź częściej.

Obecnie pracownicy Oddziału uczestniczą w realizacji międzynarodowego projektu NSB CoRe (North Sea Baltic Connector of Regions) w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. NSB CoRe skupia swą działalność wokół korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk, którego kluczowym elementem jest kolej bałtycka – Rail Baltica. Projekt koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorczości w korytarzu, tworzeniu i promocji punktów dostępu w postaci stacji kolejowych oraz centrów logistycznych, a także zagadnieniach planowania przestrzennego, służących wykorzystaniu nowego korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne - Bałtyk do obsługi połączeń lokalnych. Jednym z głównych zadań projektu jest opracowanie wizji zagospodarowania przestrzennego korytarza transportowego.
W ramach tego działania sporządzone zostanie studium przypadku zawierające ocenę wpływu zmodernizowanej linii kolejowej E75 (Warszawa – Białystok) na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

 

© 1999 - 2024 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl