MENU

Ciechanów

ODDZIAŁ TERENOWY MBPR W CIECHANOWIE
ul. Powstańców Warszawskich 11
06-400 Ciechanów
tel. +48 23 672 35 99
e-mail:
ciechanowarchiwum.mbpr.pl

DYREKTOR
 Monika Brzeszkiewicz-Kowalska

 

ODDZIAŁ TERENOWY CIECHANÓW

 

W swoich opracowaniach, jak również w pracach analityczno-studialnych z zakresu planowania regionalnego (projektowych, koncepcyjnych, programowych) Oddział Terenowy w Ciechanowie uwzględnia szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska i gospodarki wodnej w odniesieniu do obszaru całego województwa mazowieckiego. Jednym z zadań OT Ciechanów jest pozyskiwanie i gromadzenie informacji niezbędnych do wykonywania opracowań planistycznych. Informacje te zbierane są głównie w zakresie:

 • stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, w tym wartości i zasobów przyrodniczych oraz zagrożeń,
 • występowania obszarów przyrodniczych, objętych ochroną prawną,
 • uwarunkowań środowiskowych dla rozwoju regionalnego i zagospodarowania przestrzennego.

OT w Ciechanowie brał udział w opracowywaniu podstawowych dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego: Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 oraz aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
Jednym z ważniejszych zadań Oddziału jest sporządzanie opracowań środowiskowych towarzyszących dokumentom strategicznym regionu, jak:

 • opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko do aktualizacji PZPWM,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko do SRWM do 2030 roku,
 • Prognozy oddziaływania na środowisko do programów rozwoju sporządzanych przez Samorząd Województwa

 

W OT w Ciechanowie wykonano m. in. opracowania:

 • Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport (2016 r.).
 • Zagospodarowanie przestrzenne dolin rzecznych a zagrożenia powodziowe województwa mazowieckiego (2008 r.).
 • Prognozę oddziaływania na środowisko do Programu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla województwa mazowieckiego (2006 r.). 
 • Prognoza oddziaływania na środowisko do Programu rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim (projekt, 2013/14).
 • Prognoza oddziaływania na środowisko do Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim (projekt, 2013/14).
 • Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy (2005 r.). 

Szczególną uwagę Oddział poświęca monitorowaniu problematyki przestrzennej i społeczno-gospodarczej najbliższego otoczenia, tj. subregionu ciechanowskiego, do którego należą powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński oraz miasto Ciechanów. Ponadto do zadań OT Ciechanów należy także:

 • udział w opracowywaniu koncepcji i programów dla wybranych obszarów problemowych i funkcjonalnych,
 • przygotowywanie projektów wniosków, opinii i uzgodnień do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • przygotowywanie projektów opinii do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • przygotowywanie projektów opinii i stanowisk do dokumentów z zakresu krajowej polityki przestrzennej i polityki ekologicznej,
 • przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby samorządu województwa w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego oraz polityki ekologicznej (m.in. opiniowanie projektów aglomeracji ściekowych),
 • współpraca z gminami przy sporządzaniu dokumentów i opracowań dotyczących rozwoju regionalnego w zakresie zadań samorządu województwa,
 • gromadzenie materiałów i dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym subregionu ciechanowskiego;
 • udział w konferencjach i seminariach z zakresu planowania regionalnego.

W ramach warsztatów planistycznych z udziałem delegacji szwedzkiej (lipiec 2009 r.) zaprezentowane zostały referaty:

 • Kształtowanie i ochrona terenów otwartych,
 • Tereny zielone w małych miastach na przykładzie Ciechanowa,
 • Gospodarka odpadami w województwie mazowieckim.
 • Na konferencji regionalnej Dla rozwoju Mazowsza w październiku 2009 roku wygłoszono referat Zasady oceny strategicznej wniosków złożonych w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013.

Aktualizacji najważniejszych dokumentów województwa poświęcona była konferencja, która odbyła się w listopadzie 2011 roku. Przedstawione zostały Założenia do obu dokumentów oraz referat na temat diagnozy społeczno-gospodarczej subregionu ciechanowskiego. W panelu dyskusyjnym głos zabierali przedstawiciele władz, instytucji i środowisk lokalnych zainteresowanych przyszłością subregionu.

W lipcu 2012 roku odbyła się konferencja w ramach konsultacji projektu aktualizacji SRWM do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Kontynuacją konsultacji projektu SRWM było wyjazdowe posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego w Ciechanowie we wrześniu 2012 roku.         

W październiku 2013 roku odbyła się w Ciechanowie konferencja subregionalna poświęcona przygotowaniu województwa mazowieckiego do perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele administracji rządowej, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.
Na konferencję złożyły się następujące wystąpienia:

 • Regionalne Instrumenty Terytorialne – nowy mechanizm wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
 • Przestrzenne uwarunkowania dla przyszłej perspektywy finansowej – Subregion Ciechanowski w projekcie aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,
 • Zaawansowanie prac nad Kontraktem Terytorialnym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ciechanowskiego,
 • Mazowiecka Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.
   

Ponadto pracownicy OT Ciechanów brali udział m.in.:

 • w Ogólnopolskiej Konferencji Marszałkowskich Służb Planowania Przestrzennego „Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym – doświadczenia i wyzwania” w Charzykowych (woj. pomorskie), maj 2012 r.,
 • w konferencji „Energia odnawialna, drogi publiczne, Strategia Rozwoju Mazowsza”, która odbyła się w czerwcu 2012 roku w Lubowidzu,
 • w warsztatach zorganizowanych w ramach projektu Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej, Priorytet „Gospodarka przestrzenna”,
 • w warsztatach planistycznych pod patronatem Wojewody Mazowieckiego, zorganizowanych przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, które odbyły się w Dębem w listopadzie 2013 r. Głównym celem spotkania było wypracowanie sposobów uwzględniania problematyki ochrony przeciwpowodziowej w aktualizowanych planach zagospodarowania przestrzennego województw,
 • w cyklu seminariów „Rynek energii odnawialnej na terenie województwa mazowieckiego – rezultaty projektu „Plan rozwoju energetyki na Mazowszu” (Regional Energy Concepts – CEP-REC) zakończonego konferencją MIASTO IDEALNE – MIASTO ZRÓWNOWAŻONE. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”, październik 2014 r.,
 • w infoseminariach (12.06. i 26.09.2014 r.) „Budowa systemu monitoringu i podstaw wdrażania RIS dla Mazowsza”, podczas których przedstawiona została prezentacja „Uwarunkowania dla rozwoju i wdrażania innowacji w subregionie ciechanowskim”.

 

 

© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl