MENU

Zespół Uzgodnień i Opinii

BIURO W WARSZAWIE

 

Do zadań Zespołu Uzgodnień i Opinii w Warszawie należy realizacja zadań samorządu województwa w zakresie polityki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego na podstawie udzielonych pełnomocnictw, w szczególności z zakresu ustaw:

 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj: 
  • zgłaszanie wniosków i uwag do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • wydawanie uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • wydawanie uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie zadań samorządu województwa oraz uwzględniania wyników audytu krajobrazowego;
  • wydawanie uzgodnień do projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • wydawanie uzgodnień do projektów decyzji o warunkach zabudowy;
  • wydawanie opinii do uchwał określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
  • przygotowywanie materiałów do zażaleń na postanowienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
  • prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim;
  • prowadzenie bazy inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
   i powiatowym;
 2. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, tj.
  • wydawanie opinii do projektów gminnych programów rewitalizacji w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategią rozwoju województwa;
 3. ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i rozwoju sieci telekomunikacyjnych, tj:
  • wydawanie opinii do decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

Do zadań Zespołu Uzgodnień i Opinii w Warszawie należy również wykonywanie zadań
z zakresu:

 • przygotowywania odpowiedzi i stanowisk na:  listy, interwencje, protesty, zapytania, interpelacje i petycje kierowane do Samorządu Województwa Mazowieckiego;
 • udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji publicznej;
 • przygotowywania opinii, analiz i stanowisk do projektów ustaw, rozporządzeń
  i dokumentów europejskich, rządowych oraz regionalnych;
 • prowadzenia spraw związanych z obsługą Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Zaangażowanie Zespołu w projektach:

 • w trakcie realizacji:
  • YouInHerit – „Zaangażowanie młodzieży w innowacyjną waloryzację
   i odrodzenie tradycyjnych zawodów i rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego w celu zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności terenów miejskich
   w dynamicznym wieku” (w ramach Interreg Europa Środkowa);
  • NSBCoRe – „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego” (w ramach Interreg Morza Bałtyckiego)
  • Stowarzyszenie ARC (Stowarzyszenie miast i regionów, na terenie których zlokalizowane są międzynarodowe porty lotnicze),
 • zakończonych:
  • D-Air– Niskoemisyjne regiony lotniskowe (w ramach Interreg IV C),
  • QLAIR (ARC), Civitas.Net (URBACT),
  • NODUS (URBACT II),
  • Intra Policentricity (Metrex)
  • RailBalticaGrowthCorridor – Kolej Bałtycka - Korytarz Wzrostu (w ramach programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013).

 I. DOKUMENTY dotyczące PZPWM z dnia 7 lipca 2014 r.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 7 lipca 2014 r.

 

 

 

2. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

3. Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 
 

4. Aneks do Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 

 

 

 


II. DOKUMENTY dotyczące PZPWM z dnia 7 czerwca  2004 r.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 7 czerwca 2004 r.
Podstawowy dokument wyznaczający cele i kierunki rozwoju regionu w układzie przestrzennym. Dokument zawiera uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju województwa mazowieckiego, cele oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego, w tym inwestycje celu publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2004  

2. Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 11 października 2010 r.(uchwała nr 165/10 z dnia 11 października 2010 r.)
Ocena Planu składa się z wyników przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, oceny realizacji inwestycji celu publicznego, raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

 

  Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego PDF 

 

 

3.Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 9 października 2006 r.
Ocena Planu składa się z wyników przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, oceny realizacji inwestycji celu publicznego, raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.
 

Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego PDF 


  ANALIZY I STUDIA PRZESTRZENNE będące uszczegółowieniem ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2004 r.

1. Studium rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego na Mazowszu
Dokument określa kierunki, uwarunkowania i harmonogram rozwoju infrastruktury lotniskowej na Mazowszu, a także ustalenia dotyczące zakresu angażowania się Samorządu Województwa Mazowieckiego w realizację planowanych przedsięwzięć.

Studium rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego na Mazowszu

 

 

2. Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego

W Studium określone zostaną kierunki rozwoju transportu szynowego na Mazowszu, a także sformułowana zostanie koncepcja instytucjonalno-organizacyjna. W dokumencie wskazana będzie również rola Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju i modernizacji transportu szynowego. 

Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu

 3. Analiza możliwości wykorzystania infrastruktury lotniskowej dla rozwoju transportu lotniczego w regionie Mazowsza.
Opracowanie dotyczące możliwości rozbudowy lotniska centralnego Okęcie i ewentualności budowy nowego lotniska dla Polski, jak również, wobec starań i postulatów samorządów lokalnych, możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury lotniskowej regionu dla powstawania lotnisk cywilnych


Miniatura
okładki

Plik pdf

 4. Centra logistyczne w województwie mazowieckim – Raport.
Celem opracowania było rozpoznanie uwarunkowań i potencjalnych lokalizacji dla obiektów usług logistycznych w województwie.


Miniatura
okładki

Plik pdf

 5.Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego obszarów chronionych w województwie mazowieckim.
Opracowanie jest analizą uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa mazowieckiego, na terenie których występują wielkoobszarowe formy ochrony przyrody, z analizą występowania kolizji funkcji w zagospodarowaniu przestrzennym i związanych z tym konfliktów społecznych.

Kampinoski Park Narodowy  

Bolimowski Park Krajobrazowy  

Chojnowski Park Krajobrazowy 

Kozienicki Park Krajobrazowy 

Mazowiecki Prak Krajobrazowy 

Nadbużański Park Krajobrazowy 

Zeszyt wspólny dla parków 

 


 

© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl