MENU

Archiwalne

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1 poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko
urzędnicze samodzielnego referenta – Zespół Uzgodnień i Opinii w Płocku


Miejsce pracy: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
                      - Oddział Terenowy w Płocku

Nazwa stanowiska: samodzielny referent
Nazwa komórki organizacyjnej: Zespół Uzgodnień i Opinii w Płocku
Wymiar etatu: pełny etat

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. współpraca w uzgadnianiu i opiniowaniu dokumentów planistycznych na podstawie ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o rewitalizacji, o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 2. udział w przygotowywaniu opinii, analiz i stanowisk do projektów ustaw, rozporządzeń i dokumentów europejskich, rządowych oraz regionalnych;
 3. udział w uzgadnianiu projektów miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania gmin w zakresie uwzględniania audytu krajobrazowego;
 4. udział w prowadzeniu spraw związanych z interwencjami, protestami, zapytaniami, interpelacjami i petycjami kierowanymi do organów samorządu Województwa Mazowieckiego;
 5. udział w opracowywaniu i monitoring strategii rozwoju województwa i strategii ponadregionalnych, w zakresie właściwości merytorycznej Oddziału Terenowego w Płocku w zależności od potrzeb;
 6. udział w sporządzaniu i monitoring planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego ocena, w zakresie właściwości merytorycznej Oddziału Terenowego w Płocku w zależności od potrzeb;
 7. przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby Samorządu Województwa w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;
 8. współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura i Urzędu w tym, Zespołem Planowania Strategicznego, jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową w ramach prowadzonej polityki rozwoju samorządu województwa.

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy komputerze,
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe z jednej z następujących dziedzin: rozwój regionalny, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, geografia, architektura,  urbanistyka, kartografia;
 2. udokumentowany staż pracy min. 2 lata;
 3. znajomość przepisów z zakresurozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;
 4. znajomość problematyki planowania przestrzennego;
 5. umiejętność redagowania pism i dokumentów;
 6. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 7. umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, obsługa urządzeń biurowych;
 8. umiejętność korzystania z oprogramowania GIS (ArcGIS);
 9. odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, dokładność, wysoka kultura osobista;
 10. umiejętność analizy i syntezy informacji, logicznego myślenia;
 11. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 12. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 13. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;
 14. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy pod presją czasu;
 2. gotowość do wyjazdów służbowych;
 3. obsługa specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w pracy Biura (np. MapInfo).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),
 • kwestionariusz osobowy (pobrania DOCX lub PDF),
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów (do pobrania),
 • oświadczenia dla kandydatów (do pobrania DOCX lub PDF),
 • kserokopia dokumentu (dyplom) potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, V piętro lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres Biura:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
w Warszawie , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

do dnia 29.04.2021 r. (decyduje data wpływu do Biura) z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: „Oferta na stanowisko urzędnicze na zastępstwo”.

List motywacyjny, oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
i kwestionariusz osobowy muszą być własnoręcznie podpisane.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów.

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu naboru jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora MBPR  inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
 • e-mail:  IOD@mbpr.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu naboru2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Biuro nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na przedmiotowe ogłoszenie są komisyjnie niszczone nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w procesie naboru, a w przypadku nie zatrudnienia żadnego z kandydatów, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu naboru.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl