MENU

Zakończone etapy proceduralne

 1. Uchwała nr 196/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiegoz dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 
    Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
   
 2. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 o podjęciu uchwały w sprawie przystapięnia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
 3. Rozpatrzenie wniosków do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Zakres merytoryczny:
           Osadnictwo
  Transport
  Ochrona przeciwpowodziowa
  Problematyka społeczna
  Rewitalizacja
  Tereney zamknięte
  Turystyka i sport
  Energetyka (z wyłączeniem wniosków dotyczących oprotestowanych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć)
  Gospodarka
  Gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę
  Ochrona środowiska
  Gospodarka odpadami
  Pozostałe
   
 4. Rozpatrzenie wniosków do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego dotyczących oprotestowanych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć
 5. Zaopiniowanie projektu Planu zagospodarowania przestrzennego przez Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną
 6. Odbyło się 7 konferencji subregionalnych ”Mazowsze - Cele i wyzwania na przyszłość”, na których prezentowano projekt PZPWM ze szczególnym uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych:
  • 14 maja 2018 r. w Radomiu;
  • 18 maja 2018 r. w Płocku;
  • 4 czerwca 2018 r. w Siedlcach;
  • 8 czerwca 2018 r. w Ciechanowie;
  • 11 czerwca 2018 r. w Ostrołęce;
  • 25 czerwca 2018 r. w Warszawie;
  • 6 lipca 2018 r. w Żyrardowie.
 7. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 8. Dokumenty udostępnione w ramach opiniowania, uzgadniania i konsultacji społecznych:
 9. Uchwała 1713/384/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektów: „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”

 10. Uchwała nr 22/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 2018.13180)

© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl