MENU

Ostrołęka

Oddział Terenowy MBPR w Ostrołęce
ul. Piłsudskiego 38
07-410 Ostrołęka
 tel. +48 29 766 65 88
e-mail:
ostrolekaarchiwum.mbpr.pl

DYREKTOR
 Marek Błaszczak

 

ODDZIAŁ TERENOWY OSTROŁĘKA

 

Oddział Terenowy w Ostrołęce specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących m.in. szeroko rozumianej problematyki rolnictwa i obszarów wiejskich w odniesieniu do obszaru całego województwa mazowieckiego. Poza powyższą problematyką Oddział zajmuje się również kwestiami dotyczącymi systemów zaopatrywania w wodę oraz odprowadzania ścieków, a także zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i obronności, tj. terenami zamkniętymi z obszaru województwa mazowieckiego. W związku z tym jednym z zadań OT Ostrołęka jest pozyskiwanie i gromadzenie informacji niezbędnych do wykonywania zestawień, opracowań planistycznych oraz prac analityczno-studialnych z zakresu:

 • rolnictwa i gospodarki żywnościowej (produkcja i społeczeństwo);
 • zagospodarowania przestrzeni wiejskiej, w tym wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich;
 • uwarunkowań i skutków integracji z UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich województwa;
 • infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;
 • terenów zamkniętych (zastrzeżonych) ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.

Ponadto do zadań OT Ostrołęka należy m.in.:

 • przygotowywanie opinii i stanowisk do projektów ustaw, dokumentów rządowych i europejskich w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego;
 • przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby Samorządu Województwa w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;
 • gromadzenie materiałów i dokumentów dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, w tym subregionu ostrołęckiego;
 • przygotowywanie projektów uwag i wniosków oraz uzgodnień projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • przygotowywanie projektów opinii i wniosków do gminnych programów rewitalizacji oraz uchwał „reklamowych”;
 • przygotowywanie projektów opinii do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 • współudział w organizowaniu oraz uczestnictwo w konferencjach i seminariach z zakresu planowania regionalnego.

Szczególną uwagę Oddział poświęca monitorowaniu problematyki przestrzennej i społeczno-gospodarczej najbliższego otoczenia, tj. subregionu ostrołęckiego, do którego należą powiaty: ostrołęcki, makowski, przasnyski, ostrowski, wyszkowski oraz miasto Ostrołęka

W Oddziale Terenowym w Ostrołęce realizowane są także prace związane z opracowaniem, monitorowaniem i oceną dokumentów strategicznych i planistycznych województwa. W Oddziale zostały przygotowane materiały m.in. do:

 • Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego;
 • Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze;
 • Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami;
 • Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Pracownicy Oddziału Terenowego w Ostrołęce uczestniczą w realizowanym przez Biuro międzynarodowym projekcie YouInHerit współfinansowanym ze środków Programu Interreg Europa Środkowa 2014 – 2020. Celem projektu jest poprawienie możliwości wykorzystania tradycyjnego rzemiosła, jako niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego. Projekt zakłada wykorzystanie potencjału regionu dotyczącego tradycji piwowarskich dla odrodzenia tradycji i rzemiosła poprzez zaangażowanie młodzieży oraz władz lokalnych, podmiotów gospodarczych, organizacji i instytucji.

Pracownicy OT Ostrołęka wykonali między innymi następujące opracowania:

 • Rozwój rolnictwa ekologicznego w województwie mazowieckim


Zeszyt nr 8(49) /2016

 • Uwarunkowania rozwoju biogazowni rolniczych w województwie mazowieckim


Zeszyt nr 1(42) /2015

 • Zmiany w rolnictwie Mazowsza w latach 2002–2010


Zeszyt nr 1(38) /2014

 • Strategiczne obszary żywicielskie w województwie mazowieckim


Zeszyt nr 2(33) /2012

 • Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie mazowieckim w latach 1999-2010


Zeszyt nr 3(34) /2012

 • Rozmieszczenie zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego w województwie mazowieckim w kontekście wykształconych specjalizacji rolniczych  


Zeszyt nr 6(31) /2011

 • Przestrzenny rozkład pomocy dla rolnictwa na obszarze województwa mazowieckiego w ramach wspólnej polityki rolnej


Zeszyt nr 1(21) /2010

 • Rynek nieruchomości i jego przemiany w obszarze metropolitalnym Warszawy


Zeszyt nr 4(12) /2007

 • Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Narwi.


Zeszyt nr 4(4) /2006

 • Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Omulwi.


Zeszyt nr 3(3) /2006

 • Założenia programów działań w Ostrołęckim Obszarze Problemowym (we współdziałaniu z Delegaturą Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce i samorządami jednostek terytorialnych)


Zeszyt nr 6(6) /2006

 • Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Subregionalnego Ostrołęki

 • Studium możliwości wzmocnienia powiązań funkcjonalnych obszarów stykowych województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego (uwarunkowania),

 

 • Polityka przestrzenna w strefie podmiejskiej ośrodków subregionalnych województwa mazowieckiego – I etap Ostrołęka

 • Analiza ustaleń studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w obszarze metropolitalnym Warszawy

 • Funkcje małych miast w zakresie obsługi Ostrołęckiego Obszaru Problemowego

Ponadto OT Ostrołęka był organizatorem bądź przygotowywał materiały na szereg konferencji, zjazdów i seminariów, w tym m.in.: 

 • „Od pomysłu do realizacji – wyzwania i sukcesy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”, Ostrołęka 22 września 2017 r.
 • I Kongres infrastruktura i rozwój dla Mazowsza północno-wschodniego, Ostrołęka 31 marca 2017 r.
 • Konferencja Regionalne Inwestycje Terytorialne w perspektywie finansowej 2014-2020 dla subregionu ostrołęckiego, Ostrołęka, lipiec 2016 r.
 • Konferencji prezentującej Koncepcję Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Subregionalnego Ostrołęki, Ostrołęka 11 czerwca 2015 r.
 • Rozwój innowacji w subregionie ostrołęckim- potencjały i bariery, Warszawa, czerwiec 2014;
 • Konferencji subregionalnej ”Przygotowanie Województwa Mazowieckiego do perspektywy finansowej 2014–2020”, Ostrołęka 9 października 2013 r.;
 • Posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030, Ostrołęka 24 września 2012 r.;
 • Konferencji subregionalnej w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030, Ostrołęka 25 lipca 2012 r.;
 • Konferencji subregionalnej rozpoczynającej proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Ostrołęka 9 listopada 2011r.;
 • The urban – rural co-operation in Transition Regions – the case of Mazovia, Warszawa, wrzesień 2009 r.;
 • Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych – pasmo Omulwi, Kazimierz Dolny, czerwiec 2008r.;
 • Tereny wiejskie OMW, Radzików, maj 2008r.;
 • Ocena Realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego w podregionie ostrołęcko-siedleckim Ostrołęka, kwiecień 2008r.
© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl