MENU

Dziesiąte Posiedzenie MFT

 

 

 

X posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

W dniu 17 lipca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się X posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego (MFT). Spotkaniu przewodniczył Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W pierwszej części spotkania Pani dr Elżbieta Kozubek, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Wiceprzewodnicząca MFT zaprezentowała projekt Założeń aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowe uwarunkowania związane z nowym podziałem statystycznym województwa mazowieckiego, stwarzającym nowe możliwości alokacji funduszy strukturalnych perspektywy finansowej 2021 – 2027.  Przedstawiono także nowe uwarunkowania formalno-prawne, zakres, zasady oraz etapy prac nad dokumentem. 

Drugą część spotkania poświęcono prezentacji przez Panią Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego wyników opracowania pt. Koncepcja działań strategicznych w zakresie niskoemisyjnej dostępności Lotniska Warszawa/Modlin, w ramach realizacji projektu  Interreg LAirA (Landside Airports Accessibility).

W kolejnej części spotkania zaprezentowany został  projekt pilotażowy aplikacji mapowej (Geoportal) pod nazwą: Zintegrowany Monitoring Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Prezentacja dotyczyła struktury i charakterystyki funkcjonalności geoportalu, w tym jego znaczenia dla planowania regionalnego i jego powiązania z planowaniem miejscowym. Przedstawiono także przydatność poszczególnych funkcji z punktu widzenia użytkowników m.in. specjalistów w zakresie planowania przestrzennego.

Pan Marszałek Adam Struzik podsumował i odniósł się do głównych problemów nowej perspektywy finansowej, potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju województwa mazowieckiego, jako procesu ciągłego oraz potrzeby monitorowania procesów rozwoju w województwie mazowieckim.  

Posiedzenie zakończyło się prezentacją Rankingu gmin według poziomu syntetycznego miernika rozwoju,  przedstawionego przez prof. Eugeniusza Sobczaka.


Prezentacje

Założenia aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze

Koncepcja działań strategicznych w zakresie niskoemisyjnej dostępności Lotniska Warszawa/Modlin

Zintegrowany Monitoring Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Ranking gmin według poziomu syntetycznego miernika rozwoju

© 1999 - 2024 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl