MENU

Trzecie posiedzenie MFT

 

 

 

 

III posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

 

Jak wykorzystać i zwiększać konkurencyjność regionu w układzie krajowym, europejskim i globalnym? Jak przy istniejącej polaryzacji przestrzennej pogodzić konieczność utrzymania wysokiego tempa rozwoju Warszawy i jej Obszaru Metropolitalnego z koniecznością zwiększania spójności regionu i zmniejszania dysproporcji rozwojowych? Te i inne wyzwania były przedmiotem dyskusji w ramach III posiedzenia Mazowieckiego Forum Terytorialnego zorganizowanego w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Tematem przewodnim III posiedzenia Mazowieckiego Forum Terytorialnego była dyskusja nt. projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz założeń instrumentów rozwoju regionalnego, w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Regionalnych Instrumentów Terytorialnych. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprezentowało także wyniki badań porównawczych województwa mazowieckiego z innymi regionami w Europie. Dyskusję, która odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, poprowadził Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk.
 

W pierwszej części debaty omówiono rolę i charakter Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Wzmacnianie rangi Warszawy w sieci metropolii europejskich i krajowych ośrodków wzrostu oraz stymulowanie procesów rozwoju gospodarczego i społecznego Mazowsza na obszarach peryferyjnych to priorytety rozwoju województwa mazowieckiego zawarte w założeniach dokumentu.
 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego jest drugim po Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego narzędziem kreowania rozwoju województwa. Określa zasady organizacji przestrzennej, elementy układu przestrzennego, ich wzajemne relacje i zróżnicowanie.  Formułuje kierunki polityki przestrzennej w formie działań i konkretnych zadań, które uwzględnia się w programach rozwoju i programach operacyjnych.
 

Druga część posiedzenia poświęcona była omówieniu wyników badań „Wzorzec rozwoju Mazowsza” wykonanych w ramach projektu  „Trendy rozwojowe Mazowsza”. Celem badań było:
− pogłębienie wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej i uwarunkowaniach rozwoju województwa mazowieckiego w porównaniu z wyznaczonymi regionami referencyjnymi;
− wskazanie różnic w poziomie rozwoju Mazowsza w porównaniu z regionami referencyjnymi oraz określenie możliwości ich zmniejszania;
− przygotowanie systemu bieżącego monitorowania poziomu rozwoju województwa mazowieckiego w odniesieniu do regionów referencyjnych.
Wyniki badań wzbudziły żywą dyskusję wśród zebranych. Wskazywano na potrzebę udoskonalenia metodologii badawczej, zwłaszcza na dobór wskaźników mierzących poszczególne zjawiska.

W ostatniej części spotkania omówiono założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Na lata 2014-2020 Mazowsze otrzymało 3,8 miliarda euro z programów krajowych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.  Środki te są szansą dla naszego regionu na dalszy rozwój i realizację celów „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze”. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną przeznaczone na tzw. inwestycje twarde, m.in. na rozwój infrastruktury ochrony zdrowia, rewitalizację, transport drogowy, kulturę oraz Regionalne Instalacje Odpadów Komunalnych. Natomiast ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną dofinansowane projekty wpisujące się w następujące priorytety inwestycyjne: dostęp do zatrudnienia osobom nieaktywnym zawodowo i poszukującym pracy, integrację społeczną, ułatwienie dostępu do usług, w tym opieki zdrowotnej i socjalnej oraz poprawę dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie. Unijne wsparcie to przede wszystkim realna szansa na poprawę jakości życia mieszkańców Mazowsza.
Na zakończenie podsumował spotkanie Dyrektor Mazowieckiego Biura Rozwoju Regionalnego w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki – podziękował członkom MFT za istotny wkład w wyznaczenie kierunków rozwoju województwa oraz dotychczasową owocną współpracę i zaangażowanie w pracę Mazowieckiego Forum Terytorialnego.   

 


PREZENTACJE

PZPWM_projekt
RPO_WM_projekt
Wzorzec_rozwoju_Mazowsza

 

 


 

 

 

 

© 1999 - 2024 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl