MENU

Historia

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego (MBPR) w Warszawie zostało utworzone na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr X/37/99 z dnia 17 maja 1999 roku pod nazwą Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego. W 2006 roku Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 199/06 z dnia 9 października 2006 r. zmieniono nazwę Biura na obecnie obowiązującą. Pierwszy zakres działania Biura został określony w Statucie nadanym Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 187/XXVIII/799 z dnia 9 czerwca 1999 r.. Statut został zmieniony w: 2006 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 200/06 z 9 października 2006 r.; 2007 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 125/07 z 10 września 2007 r.; 2008 Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 243/08 z dnia 17 listopada 2008 r.. Obecnie obowiązujący statut uchwalono Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 282/08 z dnia 22 grudnia 2008 r..

Biuro zostało utworzone na bazie pełnego połączenia wojewódzkich biur planowania przestrzennego w byłych miastach wojewódzkich. Obecnie struktura organizacyjna MBPR obejmuje Biuro w Warszawie oraz 5 Oddziałów Terenowych w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

Do statutowej działalności MBPR należy udział w realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w dziedzinie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego, w szczególności:
 
1. opracowywanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 166/10 z dnia 11 października 2010 roku, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
2. opracowywanie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. Nr 84/11, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa art.11 ust.1, Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju art.14 ust.3)
3. opracowywanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy (Uchwała Nr 145/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 10 listopada 2004 roku, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa)
4. sporządzanie studiów, analiz i raportów z zakresu rozwoju regionalnego i przestrzennego;
5. opracowywanie i realizowania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
6. dokonywanie oceny strategicznej wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013;
7. prowadzenie banku danych i monitoringu zagospodarowania przestrzeni oraz współdziałanie z Departamentem Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (SIP);
8. współudział w opracowaniu projektów wojewódzkich programów rozwoju;
9. przygotowywanie opinii o programach zawierających zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
10. wydawanie periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”;
11. przygotowywanie wniosków, uzgodnień i opinii do projektów głównych dokumentów gminnych w zakresie planowania przestrzennego, tj.: planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).;
12. przygotowywanie i wydawanie opinii, decyzji i postanowień w sprawach określonych w przepisach:
      a) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
      b) prawa energetycznego,
      c) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji dróg publicznych,
      d) prawa wodnego,
      e) o transporcie kolejowym,
       f) o specjalnych strefach ekonomicznych;
13. przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby Samorządu Województwa;
14. obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (WKU-A);
15. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi oraz stowarzyszeniami zawodowymi i samorządami terytorialnymi w zakresie polityki rozwoju Województwa.

We wrześniu 2008 roku wdrożono w MBPR  nowy system identyfikacji wizualnej Biura zmieniając jego logo oraz szatę graficzną publikacji i opracowań.

  Logo MBPR  w okresie maj 1999-sierpień 2008
  Logo MBPR obowiązujące od września 2008
© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl