MENU

Regulamin i Członkowie MFT

REGULAMIN  
MAZOWIECKIEGO FORUM TERYTORIALNEGO
§ 1.
Regulamin określa organizację i tryb działania Mazowieckiego Forum Terytorialnego.
§ 2.

1.    Posiedzenia Forum zwołuje się na wniosek Przewodniczącego lub na wniosek Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, działającego z upoważnienia Przewodniczącego.
2.    Pierwsze posiedzenie Forum zwołuje Przewodniczący.
3.    Forum, podczas pierwszego posiedzenia wybiera ze swego składu Wiceprzewodniczącego, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Forum.
4.    Funkcję Sekretarza pełni pracownik Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, wyznaczony przez Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

§ 3.
1.    Przewodniczący:
1)    kieruje pracami Forum;
2)    zwołuje posiedzenia Forum, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1;
3)    przygotowuje szczegółowy program posiedzeń i organizuje prace Forum;
4)    reprezentuje Forum wobec Zarządu Województwa oraz innych podmiotów, w tym Sejmiku Województwa i Krajowego Forum Terytorialnego;   
5)    nadzoruje prace członków Forum.
2.    W przypadku nieobecności Przewodniczącego czynności, o których mowa w ust.1 pkt 1, 3
i 4, wykonuje Wiceprzewodniczący.
3.    Sekretarz jest odpowiedzialny za obsługę organizacyjno-techniczną Forum, w szczególności za:
1)    zawiadamianie członków Forum oraz zaproszonych osób o terminie i problematyce posiedzenia Forum; zawiadomienia dokonuje się pisemnie lub elektronicznie, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Forum;
2)    przygotowanie i prezentację materiałów na posiedzeniach Forum;
3)    sporządzanie protokołów z posiedzeń Forum;
4)    prowadzenie dokumentacji pracy Forum.

§ 4.

1.    Forum zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2.    Z posiedzenia Forum sporządza się protokół.
3.    Protokół zawiera w szczególności:
1)    datę i miejsce posiedzenia;
2)    przebieg posiedzenia;
3)    treść przyjętych ustaleń (w tym propozycje projektów uchwał i informacji zawierających rekomendacje dla Zarządu Województwa);
4)    stanowiska i opinie  Forum;
5)    wyniki przeprowadzonych głosowań;
6)    podpis Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu Wiceprzewodniczącego;
7)    imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół;
8)    listę obecności uczestników posiedzenia - jako załącznik stanowiący integralną część protokołu.


§ 5.
1.    W celu wykonania określonych zadań Forum może powołać Zespoły, w składzie od 3 do 6 osób, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy, w tym przewodniczącego zespołu.
2.    Do prac Zespołu przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.
3.    W celu przygotowania wystąpień, opinii, koreferatów lub ekspertyz dla Forum, Przewodniczący może zaproponować ich autorów spośród członków Forum lub zaproszonych ekspertów.

§ 6.
1.    Kworum w obradach Forum jest zapewnione, gdy w posiedzeniu uczestniczy Przewodniczący lub, w razie nieobecności Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący, oraz co najmniej połowa składu Forum uprawnionego do głosowania.
2.    Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym przez Forum.
3.    Forum podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 7.
1.    Z inicjatywy Przewodniczącego, Forum może podejmować decyzje w trybie obiegowym.
2.    Przewodniczący za pośrednictwem Sekretarza przekazuje projekt uchwały do wszystkich członków  Forum w formie elektronicznej, wyznaczając termin, do którego członkowie Forum powinni zająć stanowisko do przedstawionej propozycji. Termin nie może być krótszy niż 7 dni roboczych.
3.    Uchwałę uznaje się za przyjętą, gdy zostanie ona zaakceptowana przez co najmniej połowę składu Forum uprawnionego do głosowania.
 

 

W skład Mazowieckiego Forum Terytorialnego wchodzi Zarząd Województwa Mazowieckiego i po jednym przedstawicielu z następujących podmiotów:
1.    Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie,
2.    Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM,
3.    Kancelarii Marszałka UMWM,
4.    Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
5.    Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,
6.    Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,
7.    Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,
8.    Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku WM,
9.    Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku WM;
10.    Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
11.    Urzędu Miasta Radomia,
12.    Urzędu Miasta Ciechanowa,
13.    Urzędu Miasta Płocka,
14.    Urzędu Miasta Ostrołęki,
15.    Urzędu Miasta Siedlce,
16.    Związku Gmin Regionu Płockiego,
17.    Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego,
18.    Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”,
19.    Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego,
20.    Związku Gmin Ziemi Kozienickiej,
21.    Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego;
22.    Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
23.    Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
24.    Loży warszawskiej Business Centre Club,
25.    Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.,
26.    Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin,
27.    Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.,
28.    Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.,
29.    Kolei Mazowieckich – KM Sp. z o.o.,
30.    Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza,
31.    Radomskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
32.    Mazowieckiego Klastra ICT,
33.    Mazowieckiej Doliny Zielonej Chemii,
34.    Optoklaster-Mazowieckiego Klastra Innowacyjnych Technologii Fotonicznych,
35.    Klastra Kosmicznego Mazovia,
36.    MultiClastra „ Mazovia”
37.    Mazowieckiego Klastra Lotniczego Aviation Mazovia,
38.    Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.,
39.    Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
40.    Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości;
41.   Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
42.   Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna,
43.   Stowarzyszenie  Zielonego Mazowsza,
44.    Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
45.    Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
46.    Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
47.    Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Mazowsze,
48.    Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,
49.    Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
50.    Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki,
51.    Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych dla Województwa Mazowieckiego,
52.    Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
53.    Mazowieckiej Izby Rolniczej,
54.    Krajowej Rady Spółdzielczej
55.    NSZZ „Solidarność”,
56.    Rady Mazowieckiej OPZZ,
57.    Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
58.    Kuratorium Oświaty;
59.    Urzędu Statystycznego w Warszawie,
60.    Izby Celnej w Warszawie,
61.    Izby Skarbowej w Warszawie,
62.    Centrum Nauki Kopernik,
63.    Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
64.    Uniwersytetu Warszawskiego,
65.    Politechniki Warszawskiej,
66.    Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
67.    Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
68.    Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
69.    Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu,
70.    Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
71.    Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii,
72.    Rada Główna Instytutów Badawczych,
73.    Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,
74.    Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl