MENU

Deklaracja dostępności serwisu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U, z 2019 r. poz. 848).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie www.archiwum.mbpr.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2008.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

- wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie możemy już zamienić.

Obszary, które wymagają wprowadzenia udogodnień: brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, brak opisów alternatywnych grafik i zdjęć.

Wyłączenia:  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy o kontakt pod adresem: biuro@mbpr.pl lub pod numer telefonu 22 518 49 00. Postaramy się udostępnić potrzebną treść. W nowych dokumentach PDF publikowanych w serwisie dokładamy wszelkich starań, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności.

Jedynym ułatwieniem dla osób z niepełnosprawnościami jest funkcja - podwyższony kontrast.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: email: biuro@mbpr.pl , telefon:22 518 49 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do MBPR w Warszawie w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1, 00–301 Warszawa, Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii, Piętro V .

Przy budynku są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Wejście główne do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Tuż po wejściu do budynku, na parterze znajduje się tablica informująca o lokalizacji Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.
Korytarz dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami poprzez funkcjonalne ustawienie miejsc do siedzenia.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Budynek posiada toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
W budynku jest winda.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22  r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl