MENU

Zeszyt 1(21)/2010

WSTĘP :

Kształtowanie polityki rozwoju wymaga ciągłego poznawania i analizowania zmieniających się w czasie i przestrzeni zjawisk społeczno-gospodarczych, budowania scenariuszy i prognoz, przewidywania zdarzeń, podejmowania decyzji i analizy ich skutków. Nawiązując do powyższego, nie sposób dokonać pełnej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, nie uwzględniając w niej tak ważnej kwestii, jaką są działania wdrażane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w Polsce od 2004 roku.
Celem opracowania jest określenie udziału Mazowsza w realizacji WPR w Polsce oraz rozmieszczenie tego wsparcia w układzie przestrzennym województwa – na poziomie powiatów.
Analizie poddano alokacje środków Wspólnej Polityki Rolnej na Mazowszu w latach 2004-2008, zarówno w ramach jej I filaru (wsparcie bezpośrednie sektora rolnego), jak i II, ukierunkowanego na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
Z ogólnej puli środków, jakie wpłynęły w ramach WPR do Polski w okresie 2004-2008, udało się ustalić partycypację województwa mazowieckiego w nieco ponad 90% tej kwoty, z której do Mazowsza wpłynęło ponad 14% – blisko 7,5 mld zł. Dla około 1% tej kwoty nie udało się ustalić rozkładu przestrzennego na poziomie powiatów.
Analiza objęła wszystkie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jakie mazowieccy rolnicy otrzymali w latach 2004-2007 oraz Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004-2006, Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, a także kwoty przekazane w ramach uruchomionych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Z powodu braku danych, dostępnych na poziomie województwa, w opracowaniu nie uwzględniono działań interwencyjnych na rynku rolnym, wdrażanych przez Agencję Rynku Rolnego, która na realizację tych zadań w latach 2004-2007 rozdysponowała w całym kraju kwotę ponad 4 mld zł. Jest to kwota relatywnie niewielka w porównaniu do blisko 30 mld zł wydatkowanych w tym samym okresie w ramach wsparcia bezpośredniego.
Głównym źródłem informacji był Departament Analiz i Sprawozdawczości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Urząd Statystyczny. 

Zeszyt 1(21)/2010 

© 1999 - 2023 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl