MENU

Zeszyt 2/2006

Streszczenie:

Dla rozwoju regionu istotne jest znacznie eksportu. Jego wartość, struktura produktów oraz kierunki świadczą o: konkurencyjności województwa, specjalizacji produktowej, intensywności powiązań międzynarodowych, stopniu dywersyfikacji ryzyka związanego z wahaniami na rynkach zbytu, wykorzystaniu szansy rozwojowej, jaką jest jednolity rynek UE. Na podstawie analizy dynamiki wartości oraz kierunków eksportu województwa mazowieckiego w latach 2003-2005 stwierdzono, iż: 
1. wartość eksportu Mazowsza rosła, choć wolniej niż eksportu Polski
2. głównym kierunkiem eksportowym pozostają kraje europejskie (89% wartości eksportu), w tym istotny udział mają kraje sąsiednie, szczególnie Niemcy
3. wzrósł udział produktów rolnych i przetwórstwa spożywczego oraz środków transportu kosztem wyrobów przemysłu maszynowego i narzędziowego oraz pozostałych produktów
4. występuje przestrzenna koncentracja eksportu w powiecie warszawskim i sąsiadujących z nim (ponad połowa wartości eksportu Mazowsza). Wpływ na zróżnicowanie przestrzenne wartości eksportu w województwie mają przede wszystkim: położenie względem głównych dróg krajowych oraz lokalizacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Te ostatnie szczególnie silnie zmieniają strukturę gospodarczą powiatów (LG - powiat mławski, Avon - powiat garwoliński) i ich eksport oparty jest na jednym rodzaju produktu. 


Zeszyt 2 

© 1999 - 2024 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl