MENU

Zeszyt 2(17)/2008

STRESZCZENIE:

Opracowanie obejmuje kompleksową analizę walorów przyrodniczych i kulturowych wpływających na rozwój turystyki. Szczególne walory przyrodnicze Pasma Bugu i Liwca stanowią rzeki, duże kompleksy leśne oraz naturalne krajobrazy z całym bogactwem świata roślinnego i zwierzęcego. Walory przyrodnicze omawianego obszaru znajdują odzwierciedlenie w ustanowionych formach ochrony prawnej takich jak: Natura 2000, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody i użytki ekologiczne. Walory kulturowe tego obszaru to 191 obiektów zabytkowych wpisanych do Rejestru Zabytków, wśród których najważniejsze są zespoły pałacowe i dworsko-parkowe oraz obiekty sakralne.
Opracowanie wskazuje: ośrodki węzłowe (m.in. Serpelice, Brok, Sterdyń, Łochów, Wyszków) i wspomagające (m.in.: Sarnaki, Kosów Lacki, Węgrów i Somianka), obszary predystynowane do rozwoju różnych form turystyki oraz obszary wymagające doinwestowania w zakresie infrastruktury turystycznej. Stwierdzono również potrzebę wyznaczenia nowych szlaków turystycznych takich jak: Starorzecza Bugu, Taras zalewowy Bugu, Szlakiem bocianich gniazd górnego Liwca, Zabytkowy szlak gminy Somianka, Zabytkowo pielgrzymkowy szlak Małkinia – Zuzela, Śladami znanych osób i Szlak przyrodniczo-kulturowy między Liwcem a Bugiem.
Na omawianym obszarze istnieją także możliwości dalszego rozwoju agroturystyki. We wszystkich rodzajach turystyki ważne są inwestycje w bazę noclegową i gastronomiczną oraz infrastrukturę uzupełniającą taką jak: kąpieliska, obiekty sportowo-rekreacyjne, wypożyczalnie rowerów i sprzętu wodnego. Zwiększenie intensywności ruchu turystycznego wymaga promocji produktu turystycznego dolin: Bugu i Liwca w mediach oraz działań marketingowych, a także współpracy jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami turystycznymi. 

Zeszyt 17 

 

© 1999 - 2024 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl