MENU

Aktualności - Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych województwa przyjęte przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

2022-06-28


Zarząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę realizacji spójnej sieci funkcjonalnej infrastruktury rowerowej na terenie województwa, przyjął 28 czerwca br.  Standardy  infrastruktury  rowerowej
i koncepcję tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim
. Dokument został opracowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

Standardy precyzują warunki efektywnego planowania, projektowania i wykonywania infrastruktury rowerowej. Bazują na przykładach dobrych praktyk oraz analizie problemów, z jakimi spotyka się ruch rowerowy w Polsce.

Dokument stanowi także realizację zapisów Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, w którym wstępnie określono sieć szkieletową tras rowerowych w oparciu o trasy o zasięgu:  międzynarodowym,  ponadregionalnym  i  regionalnym. W Koncepcji tras rowerowych wskazanych do realizacji
w perspektywie do 2030 roku
uszczegółowiono przebiegi tras zapewniających połączenia województwa mazowieckiego z trasami o zasięgu międzynarodowym i ponadregionalnym, jak też obsługę Warszawy
i wszystkich ośrodków subregionalnych.

Standardy powinny być załączane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zamówieniach
i  umowach  na  prace  przygotowawcze  i  budowlane  mające  wpływ  na  warunki  ruchu  rowerowego w województwie. Dotyczy to zarówno inwestycji realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
i jednostki mu podległe (m.in. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich), jak też tych realizowanych przy wsparciu funduszy rozdysponowywanych przez samorząd województwa, w tym Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Tym samym należy zapewnić zgodność ze Standardami w przypadku inwestycji w infrastrukturę dla rowerzystów finansowanych ze środków w dyspozycji Województwa Mazowieckiego.

Standardy mają zastosowa­nie w przypadku: budowy i przebudowy tras rowerowych i ich części składowych, w tym dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, dróg bez wydzielonej infrastruktury rowerowej i obszarów pieszych z dopuszczonym ruchem rowerowym, jak też sygnaliza­cji świetlnej i obiektów inżynieryjnych - kładek, tuneli i mostów. Zalecane jest stosowa­nie standardów podczas inwestycji kolejowych i w zakresie wałów przeciwpowodziowych, czyli infrastruktury o dużym potencjale w zakresie tras rowerowych.

Z uwagi na uniwersalny charakter Standardów, mogą one również być wykorzystywane przez gminy i powiaty województwa mazowieckiego jako wytyczne do projektowania i wykonywania infrastruktury rowerowej niewspółfinansowanej przez samorząd województwa. W tym celu zostaną one przekazane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na terenie województwa.

Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 roku w województwie mazowieckim są dostępne w wersji elektronicznej jako załącznik do uchwały 1100/333/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz na stronie Mazowieckiego Biura Planowania regionalnego. Z przebiegiem tras będzie można się wkrótce zapoznać w zakładce „Geoportal – Zintegrowany monitoring zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”.

Dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała nr 1100/33/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 w województwie mazowieckim"
  2. Standardy infrastruktury rowerowej i koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji w perspektywie do 2030 w województwie mazowieckim
Wróćwróć...
© 1999 - 2024 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl